ETFWorld.ch

Amundi ETF

ETFWorld: Amundi lanciert 14 ETFs in der Schweiz

Amundi kotiert 14 Aktien-ETF..

Erster Handelstag:18.04.2018

Produktname

Währ.

Underlying

Market Maker(s)

Mgmt Fee p.a.

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF – DAILY HEDGED CHF (C)

CHF

TOPIX CHF Daily Hedged

BNP Paribas

0.480%

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF – DAILY HEDGED EUR (C)

EUR

TOPIX Euro Daily Hedged

BNP Paribas, Flow Traders B.V., Optiver V.O.F

0.480%

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF – DAILY HEDGED GBP (C)

GBP

TOPIX GBP Daily Hedged

BNP Paribas, Flow Traders B.V., Optiver V.O.F

0.480%

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF – DAILY HEDGED USD (C)

USD

TOPIX US Dollar Daily Hedged

BNP Paribas, Flow Traders B.V.

0.480%

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF – EUR (C)

EUR

TOPIX

BNP Paribas, Flow Traders B.V., Optiver V.O.F

0.200%

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF – JPY (C)

JPY

TOPIX

BNP Paribas, Flow Traders B.V., Optiver V.O.F

0.200%

AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF – USD (C)

USD

MSCI China H

BNP Paribas, Flow Traders B.V., Susquehanna

0.550%

AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF – USD (C)

USD

MSCI Eastern Europe ex Russia

BNP Paribas, Flow Traders B.V., Susquehanna

0.200%

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF – USD (C)

USD

MSCI Emerging Markets

BNP Paribas, Commerzbank AG, Flow Traders B.V., Susquehanna

0.200%

AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF – USD (C)

USD

MSCI India

BNP Paribas, Flow Traders B.V., Susquehanna

0.800%

AMUNDI MSCI USA UCITS ETF – USD (C)

USD

MSCI USA

BNP Paribas, Flow Traders B.V., Optiver V.O.F, Susquehanna

0.280%

AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF – USD (C)

USD

MSCI World ex Europe

BNP Paribas

0.350%

AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF – USD (C)

USD

MSCI World

BNP Paribas, Commerzbank AG, Flow Traders B.V., Optiver V.O.F

0.380%

AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF – EUR (C)

EUR

STOXX Europe 600

BNP Paribas, Flow Traders B.V., IMC Trading B.V.

0.180%

Source: ETFWorld

Ähnliche Artikel

Lyxor kotiert den Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc

Redaktion

iShares listet zwei ETFs an der Schweizer Börse

Redaktion

21Shares lanciert ein ETP an der Schweizer Börse SIX

Redaktion